Kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modeliavimas

Rasa Levickaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijos tyrimų objektas – kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modeliavimas kaip naujas ekonomikos archetipas, panaudojant investicijų portfelį kaip iš­teklių tikslinio paskirstymo ir tvarumo užtikrinimo priemonę. Keliama mokslinio darbo problema – kūrybos ekonomikos plėtros modeliavimas naudojantis investi­cijų portfeliu kaip išteklių tikslinio paskirstymo priemone, kuri užtikrina kūrybos ekonomikos sistemos tvarumą. Disertacijos užsibrėžtiems tikslams pasiekti ir užda­viniams įgyvendinti yra tiriamas Lietuvos kūrybinių industrijų kontekstas. Kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros mechanizmai globalizacijos sąlygomis yra vienas iš inovatyviausių, mažai tyrinėtų ekonomikos objektų, kuris tampa vienu iš svarbiau­sių besiformuojančio holistinio žinojimo praktinio taikymo traukos centru. Svar­biausia šio darbo mokslinio tyrimo idėja yra ištirti kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros paradigmą, atsižvelgiant į globalizacijos iššūkius ir kūrybos ekonomikos rai­dos tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje. Iki šiol nebuvo atlikti kūrybos ekonomikos plėtros Lietuvoje kiekybiniai tyrimai, todėl ši tiriamoji problema reikalauja kon­ceptualių ir pagrįstų sprendimų. Pateikus Lietuvos kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modelį, įvardijami Lietuvos konkurencinio pranašumo kriterijai globalioje kūrybinių industrijų rinkoje. Formuojant tvariosios plėtros modelį atsiranda poreikis rasti metodus šiam tikslui įgyvendinti. Darbo tikslas yra atlikti kiekybine analize grindžiamą kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modeliavimą, naudojantis inves­ticijų portfeliu kaip tiksline išteklių paskirstymo priemone.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų sąrašas, penki priedai. Įvade atskleidžiamas problemos aktualumas, formuojamas darbo tikslas, jam pasiekti keliami darbo uždaviniai, pagrindžiamas mokslinis ir praktinis darbo naujumas. Pirmame disertacijos skyriuje pateikiama kūrybos ekonomikos raida, išsami metodologinės medžiagos, skirtos kūrybingumo fenomeno, kūrybos ekonomikos ištakų ir plėtotės, aktualių teorijų, analizei. Antrasis disertacijos skyrius yra skirtas kūrybos ekonomikos struktūros analizei, tvarumo kriterijų analizei ir kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modelio sudarymui. Trečiame skyriuje pateikiami adekvačiojo investicijų portfelio metodu pagrįstas kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modelis aprobuotas Lietuvos pavyzdžiu. Disertacijos pabaigoje pateikiamos apibendrinamosios viso darbo išvados.

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių. Vienas mokslo žurnale ISI Web of Science, vienas – ISI Proceedings duomenų bazėse, šeši – recenzuojamuose Lietuvos mokslo žurnaluose, 1 recenzuojamame užsienio mokslo žurnale, 1 – recenzuojamoje respublikinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos eiga ir rezultatai pristatyti 4 tarptautinėse mokslo konferencijose, 8 respublikinėse mokslo konferencijose, 3 apskritojo stalo akademinėse diskusijose, 4 doktorantų moksliniuose seminaruose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2311-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2014
ISBN:
978-609-457-781-9
Leidyklos nr.:
2311-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e