Smėlio dalelių morfologinių parametrų įtakos grunto mechaninėms savybėms eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai

Šarūnas Skuodis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama smėlinių gruntų elgsena tiesiogiai įvertinant morfologinius dalelių parametrus. Pagrindiniai tyrimai susideda iš trijų etapų: morfologinių parametrų tyrimai vaizdų analizės programa ir skanuojančiu elektroniniu mikroskopu; eksperimentiniai grunto spūdumo ir tiesioginio kirpimo bandymai; skaitiniai modeliuojamo grunto bandymai ir rezultatų gretinimas. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti morfologinių parametrų įtaką grunto mechaninėms savybėms bei sudaryti modeliuojamo grunto diskretinį ir matematinius modelius. Įgyvendinant pagrindinį tikslą sukurti grunto spūdumo ir tiesioginio kirpimo metodikų patobulinimai.

Darbe sprendžiami du pagrindiniai uždaviniai: eksperimentinių ir skaitinių bandymų rezultatų palyginimas bei spūdumo rezultatų priklausomybės nuo morfologinių grunto dalelių parametrų analizė. Pirmasis uždavinys suformuluotas, atsižvelgiant į palyginti mažą tokių tyrimų skaičių. Antrasis siejasi su grunto diskretiniu modeliu, skaitiniu modeliavimu diskrečiųjų elementų metodu įvertinant deformuojamo grunto spūdumo elgseną.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas tirtų gruntų inžinerinių geologinių sąlygų, eksperimentinių ir skaitinių tyrimų apžvalgai. Jame pateikta literatūros analizė ir dalis  eksperimentinių duomenų. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikta atliktų eksperimentinių ir skaitinių bandymų ap-žvalga apie grunto morfologinių parametrų nustatymą, tirtų gruntų spūdumo ir kerpamojo stiprio savybes bei skaitinio modeliavimo rezultatai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Trečiajame skyriuje pateiktas eksperimentinių ir skaitinių grunto tyrimų rezultatų palyginimas, įvertinantis 1–2 skyriuose pateiktus duomenis.

Disertacijos tema paskelbta 19 straipsnių: keturi – straipsnių rinkiniuose, 
įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje, keturi – kitų tarptautinių duomenų bazių cituojamuose žurnaluose, du – recenzuojamose konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 8 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2350-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-861-8
Leidyklos nr.:
2350-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e