Puslaidininkinių, dielektrinių ir metamedžiaginių cilindrinių bangolaidinių darinių tyrimas

Artūras Bubnelis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje sprendžiama bangolaidinių darinių tyrimo modelių kūrimo problema. Pagrindiniai tyrimo objektai yra cilindrinių bangolaidinių darinių, sudarytų iš neįprastomis elektrofizinėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų ir metamedžiagų, modeliai. Disertacijos tikslas – sukurti stabilius skaičiavimo algoritmus ir ištirti bangolaidžiuose sklindančių bangų dispersines charakteristikas bei elektromagnetinių (EM) laukų pasiskirstymą.

Darbe sprendžiami uždaviniai: sudaromi tiriamų izotropinių, vienašės anizotropijos, giroelektrinių, dideliu EM bangų silpimu pasižyminčių bangolaidinių darinių elektrodinaminiai modeliai; ieškoma dispersinės lygties sprendinių; tiriamos bangolaidžiuose sklindančių EM bangų fazės ir silpimo koeficientų priklausomybės nuo dažnio, temperatūros, bangolaidžio spindulio, vidinio kanalo spindulio ar krūvininkų tankio; sukurtos dviejų naujų bangolaidinių įtaisų konstrukcijos.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta tyrimo objektuose naudojamų elektromagnetinę spinduliuotę sugeriančių medžiagų savybių apžvalga ir taikymo galimybės. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje tiriami sluoksniuoti ir tuščiaviduriai dielektriniai bangolaidžiai. Remiantis aptiktais efektais, pasiūlyta temperatūra valdomo bangolaidinio fazės moduliatoriaus konstrukcija. Pateiktas išradimo aprašymas.

Trečiajame skyriuje pristatyti puslaidininkinių p-Ge bangolaidžių tyrimo rezultatai ir šios medžiagos pagrindu veikiančio, šviesa valdomo fazės moduliatoriaus, išradimo aprašymas.

Ketvirtajame skyriuje pristatomi bangolaidinių darinių iš metamedžiagų tyrimo rezultatai. Aptariamos tokių bangolaidžių savybės ir taikymo galimybės.

Disertacijos tema paskelbta 14 straipsnių: 4 – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI sąrašą, 4 – konferencijų medžiagose, referuotose Thomson ISI duomenų bazėje, 1 – Inspec duomenų bazėje cituojamame žurnale, 4 – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose bei 1 – knygos skyrius. Disertacijos tema perskaityta 10 pranešimų Lietuvos bei kitų šalių konferencijose. Gauti 2 Lietuvos patentai.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2352-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2015
ISBN:
978-609-457-863-2
Leidyklos nr.:
2352-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e