Asmeninio vartojimo piniginių srautų formalizuoto valdymo sistema

Kamilė Taujanskaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Namų ūkių (NŪ), arba asmeninio vartojimo išlaidų, suminiai finansiniai srautai sudaro apie 2/3 Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP), todėl jų valdymo efektyvumas svarbus šalies ekonominei sistemai. Namų ūkių finansinių išteklių, ypač susijusių su vartojimu, valdymas yra sudėtingas dėl sąsajų su daugeliu ekonominių, socialinių, kultūrinių veiksnių, be to, sprendimai priklauso nuo vartotojo asmeninių savybių ir gebėjimo derinti poreikius su disponuojamais finansiniais ištekliais. Vertinant matematiniu poţiūriu, finansinių išteklių skyrimas elementariam pirkiniui įsigyti yra tapatus daugiatikslio ir daugiakriterio optimizavimo uţdaviniui, kurį namų ūkis privalo spręsti kiekvieno pirkinio atveju. Tokiomis aplinkybėmis svarbu, kad visi šie sprendimai remtųsi objektyviais kriterijais ir nepriklausytų nuo subjektyvaus jau minėtų veiksnių poveikio, tačiau netgi naujausi namų ūkiams skirti šių išteklių valdymo metodai bei priemonės šia prasme suteikia labai ribotas galimybes. Darbe atliktais tyrimais siekiama plėtoti šias galimybes, suteikiant namų ūkiams specifinių ţinių ir priemonių, leidţiančių geriau valdyti finansinius išteklius, o komerciniams bankams numatyti perspektyvias plėtros ir investavimo strategijas.

Darbo tikslas – modifikuoto namų ūkių ir komercinių bankų bendradarbiavimo pagrindu suformuoti bei teoriškai pagrįsti asmeninio vartojimo išlaidų formalizuoto valdymo sistemą, grindţiamą kiekybiniais valdymo kriterijais ir aprėpiančią tiek elementariųjų pirkinių, tiek ir visuminio vartojimo šalies mastu lygius. Tikslui pasiekti iškelti penki uţdaviniai.

Tyrimai atlikti naudojant lyginamosios, loginės, sisteminės, apibendrinimo, kritinės analizės metodus, tarpdisciplininių metodų sintezę, anketinę apklausą, ekspertinę analizę, vektorių bei matricų algebros ir diferencinio skaičiavimo elementus, matematinės statistikos analizės ir matematinio modeliavimo metodus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų sąrašai. Darbe su vartojimu susiję piniginiai srautai ir jų valdymo problemos nagrinėjamos atskiro NŪ ir suminių šalies mastu piniginių srautų lygiu bei vertinamos tiek NŪ, tiek komercinių bankų interesų poţiūriu. Tyrimai ir gauti rezultatai orientuoti į šių srautų valdymo efektyvumo gerinimą abiem nagrinėjamais lygiais: a) prekių ir paslaugų vertės dekompozicijos principai, leidţiantys vertės komponentėms suteikti kiekybinius įverčius, bei siūlomi jų praktinio pritaikymo būdai ir atitinkamos taikomosios programos yra skirti NŪ vartojimo išlaidoms planuoti ir valdyti elementariųjų pirkinių lygiu; b) šių principų bei banko klientų ekonominio-finansinio ir psichologinio švietimo pagrindu sukurtos poveikio vartojimo piniginiams srautams formavimo sistema paskirtis yra didinti šių srautų valdymo efektyvumą abiem nagrinėjamais lygiais; c) pasiūlyta sistemos ekonominio atsiperkamumo įvertinimo metodika ir gauti tyrimo rezultatai skatina komercinius bankus investuoti į jos kūrimą bei plėtoti neformalų bendradarbiavimą su namų ūkiais.

Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai straipsniai ir perskaityti 7 pranešimai mokslinėse konferencijose, iš kurių 6 tarptautinės. 

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2369-S

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-931-8
Leidyklos nr.:
2369-S
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e