Spraustinių polių smėlinio pagrindo įtempių-deformacijų būvio eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimai

Vaidas Martinkus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje eksperimentiškai ir skaitiškai tiriamos atskirųjų spraustinių polių ir jų grupių, bei grunto sąveikos problemos naudojant specialiai šiam tyrimui su-kurtą realių matmenų modelinį polį įspraustą į dirbtinį pagrindą (tankų smėlį). Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti spraustinių polių-grunto, polių-grunto-polių ir pastato-pagrindo sąveikų analizei taikomą skaičiavimo metodą.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: spraustinių polių-grunto są-veikai tirti skirto prietaiso kūrimas, pagrindo paruošimas, atskirųjų polių ir skirtingų parametrų polių grupių pagrindo bandymas statine jėga, skaitinis atliktų bandymų modeliavimas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašo-mas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame išaiškinta spraustinio polio-grunto sąveikos samprata, analizuojami atskirųjų polių ir jų grupių, bei grunto sąveikos ypatumai, įtempių ir deformacijų prognozavimo metodai, taip pat pastatų ir pagrindo sąveikos analizės ypatumai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikta eksperimentinių tyrimų metodika, aprašomos pagrindo paruošimo ir bandymų procedūros, pristatomos pagrindinės tirtojo grunto fizinės ir mechaninės savybės, eksperimentinių tyrimų rezultatai ir jų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados.

Trečiajame skyriuje pristatomi atskirojo spraustinio polio pagrindo bandymų modeliavimo taikant baigtinių elementų metodą procedūros ir rezultatai, taip pat pateikiami statinio ir pagrindo sąveikos modeliavimo rezultatai. Pateikiamas originalus metodas skirtas nustatyti kiekvieno polio grupėje standį, kai yra žinomas vidutinis polių grupės ir pagrindo sąveikos standis. Pabaigoje formuluojamos skyriaus išvados.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: vienas – leidinyje įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, trys – mokslo žurnaluose, cituojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse, vienas – tarptautinių konferencijų medžiagoje, referuotoje Thomson ISI duomenų bazėje, bei du – kitose respublikinėse ir tarptautinėse recenzuojamose konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2396-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2016
ISBN:
978-609-457-973-8
Leidyklos nr.:
2396-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e