Research of a combustion process in a spark ignition engine, fuelled with gaseous fuel mixtures

Mindaugas Melaika

Doctoral dissertation

Dissertations are not being sold

Quantity

Description

Disertacijos darbo aktualumas yra susijęs su globaliu energijos tausojimu, alternatyvių degalų panaudojimu bei aplinkos užterštumo, kuris ypatingai aktualus transporto sektoriui, mažinimu visame pasaulyje. Rengiant darbą buvo siekiama kompleksiškai ištirti dujinius degalus, pasiūlyti vidaus degimo variklio efektyvumą bei ekologinius rodiklius gerinančias priemones. Šiam tikslui pasiekti atliktas teorinis vertinimas, analizė, eksperimentiniai tyrimai bei skaitinis modeliavimas. Disertacijoje pateikiami efektyviųjų ir ekologinių rodiklių, degimo proceso ir jo parametrų tyrimai bei jų rezultatai. Eksperimentai atlikti kibirkštinio uždegimo varikliui veikiant su skirtingais dujiniais degalais ir jų mišiniais, pritaikyti dvigubos degalų sistemos tiekimo technologiniai sprendimai, tiesioginis dujų 
įpurškimas, dvigubos apvijos uždegimo sistema.

Įvadiniame skyriuje pateiktas disertacinio darbo aktualumas, tikslas ir uždaviniai. Šiame skyriuje taip pat pateiktas darbo mokslinis naujumas, teorinis ir praktinis gautų rezultatų pritaikomumas, ginamieji teiginiai bei paskelbtos autoriaus publikacijos.

Mokslinės literatūros apžvalga disertacijos tema pateikta pirmajame skyriuje. Apžvelgti skirtingi dujinių degalų rodikliai, t. y. degalų sudėtis, žemutinis degalų šilumingumas, cheminės degimo reakcijos, šių rodiklių įtaka variklio efektyviesiems, ekologiniams parametrams bei degimo procesui.

Antrajame skyriuje pateiktos skirtingos teorinei analizei ir skaičiavimams, skaitiniam modeliavimui bei eksperimentiniams bandymams, kai buvo naudojami skirtingų tipų varikliai, pritaikytos tyrimų metodikos.

Trečiajame skyriuje pateikti eksperimentinių tyrimų, kurių metu buvo išbandytos biodujos, gamtinės dujos, gamtinių dujų ir vandenilio mišiniai, rezultatai bei analizės ir skaitinio modeliavimo rezultatai. Šiame skyriuje kartu su degimo proceso vaizdine medžiaga bei šviesos emisijos spektroskopijos rezultatais taip pat pateikti rezultatai, gauti atliekant metano tiesioginio įpurškimo sistemos bandymus. Šie tyrimų rezultatai rodo, kad naudojant minėtų dujinių degalų mišinius bei naujos kartos įpurškimo sistemas, pagerėja dujinių degalų degimo procesas kibirkštiniame variklyje, padidėja variklio efektyvumas, sumažėja išmetamųjų deginių emisijos.

Disertacinio darbo tematika yra paskelbta 12 mokslinių straipsnių: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę, du – tarptautinių konferencijų recenzuotų darbų leidiniuose (Thomson Reuters data base Proceedings); keturi – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose; vienas – periodiniame recenzuojamame moksliniame žurnale; keturi – konferencijų medžiagose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2403-M

Book details

Data sheet

Year:
2016
ISBN:
978-609-457-996-7
Imprint No:
2403-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
174 p.
Cover:
Softcover
Language:
English
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook