Consolidation of regulatory institutions activities by implementing e-government solutions

Elena Vengrienė

Doctoral dissertation

Dissertations are not being sold

Quantity

Description

Disertacijoje vertinamos reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus galimybės ir tiriamas poveikis reguliuojančių institucijų veiklos gerinimui. Sprendžiant reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos ir elektroninės valdžios sprendimų diegimo iššūkius, disertacijoje tiriamas veiklos gerinimą lemiančių veiksnių poveikis siekiant aukštesnės viešųjų paslaugų kokybės, mažesnių laiko sąnaudų, glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir efektyvesnio sprendimų priėmimo proceso. Tyrimo objektas – reguliuojančių institucijų veikla. Disertacijos tikslas – sudaryti koncepcinį modelį, pagal kurį būtų galima vykdyti reguliuojančių institucijų veiklos konsolidaciją diegiant elektroninės valdžios sprendimus. Modelio taikymo sritis – viešojo valdymo sprendimai, skirti reguliuojančių institucijų veiklos efektyvumui didinti.

Disertaciją sudaro  įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, mokslinės literatūros bei autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir 24 priedai. 
Įvade nurodoma tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, apibrėžiamas darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, suformuluojami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autorės paskelbtos publikacijos disertacijos tema.

Pirmame skyriuje atskleidžiami teoriniai ir praktiniai aspektai šiais klausimais: viešųjų elektroninių paslaugų teikimas, reguliuojančių institucijų veiklos optimizavimas, informacinių technologijų taikymas reguliuojančiose institucijose; įvertinama horizontaliųjų paslaugų teikimo reguliavimo srityje svarba. Remiantis mokslinės literatūros analize, parenkami tikslingiausi viešųjų elektroninių paslaugų sąveikumo modeliai, reguliavimo kaštų analizės ir informacinių priemonių klasifikavimo metodai bei reguliuojančių institucijų veiklos derinimo principai. Antrame skyriuje atliekami reguliuojančių institucijų veiklos tyrimai ir nustatomi veiksniai, lemiantys tų institucijų veiklos efektyvumą. Taip pat suformuojamas koncepcinis reguliuojančių institucijų veiklos konsolidacijos diegiant elektroninės valdžios sprendimus modelis. Trečiame skyriuje atliekamas šio modelio aprobavimas Lietuvos sąlygomis. Vykdant modelio aprobavimą, naudojamas daugiakriterio vertinimo metodas. Juo remiantis, atliekamas Lietuvoje veikiančių reguliuojančių institucijų tyrimas, nustatomi jų veiklos reikšmingumo koeficientai ir pateikiamos efektyvumo didinimo rekomendacijos.

Disertacijos tema paskelbti 6 autorės straipsniai tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.3846/2017-056-M

Book details

Data sheet

Year:
2017
ISBN:
978-609-476-049-5
Imprint No:
2017-056-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
190 p
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook