Ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didinimas

Virginia Namiotko

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Pagrindinis disertacijos tikslas – atlikus mokslinių tyrimų, nagrinėjančių ūkinin-kų ūkių investicijas į žemės ūkio techniką, analizę, sudaryti modelį, kuriuo nau-dojantis priimti investiciniai sprendimai užtikrintų investicijų į žemės ūkio tech-niką efektyvumo didėjimą ir sudarytų prielaidas efektyvesnei ūkininkų ūkių veiklai.

Disertaciniame darbe sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: atlikus mokslinės literatūros analizę, siekiama nustatyti investicijų veiksnius investicijų teorijų raidos kontekste, ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką ypatu-mus, paramos įtaką šioms investicijoms ir jų kryptis poindustrinėje ekonomiko-je, parengti modelį, kuriuo naudojantis priimti investiciniai sprendimai užtikrintų investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didėjimą ir sudarytų prielaidas efektyvesnei ūkininkų ūkių veiklai, įvertinti Lietuvos ūkininkų ūkiuose įgyven-dintų investicijų poveikį ūkininkų ūkių veiklos efektyvumui, empiriškai patikrin-ti sukurto modelio pritaikomumą analizuojant mechanizuotų žemės ūkio paslau-gų įsigijimo galimybes skirtingo dydžio Lietuvos ūkininkų ūkiuose bei pateikti rekomendacijas dėl jo taikymo galimybių ir tolesnių tyrimų krypčių.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šalti-nių ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptaria-ma tiriamoji problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų ob-jektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodologija, išryškinamas darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, pa-teikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema auto-rės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose.

Pirmajame skyriuje pateikiama investicijų teorijų apžvalga, siekiant nustaty-ti investicijų veiksnius, atskleidžiami ūkininkų ūkių investicijų į žemės ūkio techniką ypatumai, analizuojama paramos įtaka šioms investicijoms, identifikuo-jamos investicijų į žemės ūkio techniką kryptys poindustrinėje ekonomikoje. Antrajame skyriuje aptariama efektyvumo samprata ir matavimas, pateikiama ūkininkų ūkių dinaminio efektyvumo vertinimo investicijų šuolių kontekste me-todika, pristatomas mechanizuotų žemės ūkio paslaugų įsigijimo netobulos me-chanizuotų žemės ūkio paslaugų rinkos sąlygomis modelis. Trečiajame skyriuje nagrinėjama Lietuvos javų ir rapsų bei pienininkystės ūkių investicinė veikla, analizuojamas Lietuvos javų ir rapsų bei pienininkystės ūkių dinaminis efekty-vumas investicijų šuolių kontekste, vertinamos mechanizuotų žemės ūkio pa-slaugų įsigijimo galimybės skirtingo dydžio Lietuvos ūkininkų ūkiuose.

Disertacijos tema paskelbti 4 moksliniai straipsniai recenzuojamuose moks-lo žurnaluose, perskaityti 4 pranešimai mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-016-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-104-1
Leidyklos nr.:
2018-016-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
188 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e