Centriškai tempiamųjų armuoto betono elementų įtempių ir deformacijų būvio analizė

Rimantas Kupliauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas tempiamųjų armuoto betono elementų, veikiamų trumpalaike apkrova įtempių ir deformacijų būvis, atsižvelgiant į ilgalaikius pro­cesus – traukumą bei valkšnumą, pasireiškusius betone iki mechaninės apkrovos. Nagrinėjamų deformacijų diapazonas nesiekia armatūros takumo ribos. Analizuo­jama nevienalytės betono struktūros įtaka tempiamųjų elementų deformacijoms ir pleišėjimui, atskleidžiant deterministinio požiūrio trūkumus. Apžvelgiami tem­piamųjų elementų eksperimentinių tyrimų metodai, pabrėžiant jų ypatumus ir trū­kumus. Aptariami armuoto betono deformacijų būvio modeliai, pagrindinį dėmesį skiriant šiuolaikiniams skaitinio modeliavimo metodams.

Disertacijos autoriaus ir kitų mokslininkų tyrimais įrodyta, kad tempiamojo sustandėjimo modelis yra svarbus veiksnys, užtikrinantis armuoto betono defor­macijų bei pleišėjimo skaitinės analizės rezultatų adekvatumą. Didelė eksperi­mentinių rezultatų sklaida, dažniausiai siejama su stochastinio pobūdžio struktū­riniais defektais bei ilgalaikiais procesais vykstančiais betone, komplikuoja mo­deliavimą. Dėl minėtų ilgalaikių procesų vykstančių betone, eksperimentiniai trumpalaikių bandymų rezultatai gali būti nepatikimi ir klaidinantys.

Pateikti skaitinio (baigtinių elementų metodo) modeliavimo rezultatai rodo, kad tempiamuosiuose elementuose deformacijos betone kinta ne tik išilgine ele­mento kryptimi, bet ir pačiame apsauginiame betono sluoksnyje. Rezultatai pat­virtina, kad efektyviojo tempiamojo betono koncepcijos, taikomos projektavimo taisyklėse, adekvatumas nėra pakankamas ir priklauso nuo apkrovimo sąlygų, de­formacijų būvio bei elemento geometrijos.

Darbe pasiūlytas stochastinio modeliavimo būdas, kuris galėtų būti taikomas tikimybiniame projektavime. Betono struktūros heterogeniškumas siejamas su tempiamojo sustandėjimo modeliu. Siūloma metodika paremta Monte Karlo sto­chastinio imitavimo samprata – struktūriniai atsakai generuojami vertinant a priori tempiamojo sustandėjimo tikimybinį pasiskirstymą. Prognozių (a poste­riori) tikimybinis pasiskirstymas nustatomas pagal sugeneruotų rezultatų rinkinį. Stochastinių principų taikymas modeliuojant tempiamąjį sustandėjimą leidžia prognozuoti ne tik vidutines armuoto betono elemento deformacijas, bet ir vertinti šių prognozių pokyčius. Skirtingai nuo projektavimo ir mokslinių tyrimų prakti­kos, buvo atsižvelgta į betono traukumą esant trumpalaikiam apkrovimui.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos litera­tūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir penki priedai. Darbo tema paskelbti 9 straipsniai: 5 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į Mokslinės informa­cijos instituto (Clarivate Analytics) pagrindinį sąrašą, 2 – konferencijų straipsnių rinkiniuose, įrašytuose į Clarivate Analytics duomenų bazę, 2 – kitų konferencijų straipsnių rinkiniuose; skaityti 4 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-034-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-034-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
178 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e