Bioanglies iš sumedėjusios biomasės tyrimai bei technologijos kūrimas potencialiai toksiškų elementų adsorbcijai gerinti

Valeriia Chemerys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje dėmesys kreipiamas į bioanglies pagaminimą ir modifikavimą, siekiant sustiprinti potencialiai toksiškų elementų (PTE) adsorbciją iš sintetinių tirpalų ir sąvartynų filtrato. Pagrindinis tyrimo objektas yra Cr3+, Cd2+, Pb2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ adsorbcija bioanglyje. Tikslas – įvertinti PTE adsorbciją bioanglyje ir sukurti lignio bioanglies modifikavimo technologiją, pasižyminčią padidinta Cr3+, Cd2+, Pb2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ adsorbcijos geba. Darbe nagrinėjamos kelios užduotys. 1, 2, 3 užduotys atliekamos eksperimentiniais pagrindinių adsorbcijos mechanizmų, bioanglies charakteristikų, modifikavimo metodų, bioanglies-hidrogelio kompozito patinimo ir adsorbcijos tyrimais. 4 užduotis atliekama remiantis teoriniais tyrimais ir skaitmeninio modeliavimo tyrimais, siekiant pritaikyti dinaminį vidinės difuzijos modelį PTE adsorbcijai bioanglyje.

Disertaciją sudaro trys dalys: įvadas, 3 skyriai, išvados ir literatūros sąrašas. Įvade aptariama tyrimo problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimo objektas, suformuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimo metodika, darbo mokslinis naujumas, tyrimo išvadų praktinė vertė, ginami teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos autoriaus publikuotos publikacijos ir pranešimai disertacijos tema ir disertacijos struktūra.

Bioanglies iš sumedėjusios biomasės gamybos technologijos, bioanglies charakteristikos ir modifikavimo būdai, taip pat potencialiai toksiškų elementų adsorbcijos bioanglyje mechanizmai, pusiausvyros izotermės ir adsorbcijos kinetiniai modeliai yra aprašyti 1 skyriuje. 2 skyriuje pateikiami teoriniai ir eksperimentiniai bioanglies atrankos metodai, žaliavos su kintančiomis būdingomis savybėmis bioanglies gamyboje, fizikinės ir cheminės bioanglies savybės, pusiausvyros ir kinetinis adsorbcijos modeliavimas, modifikavimas H2O2, FeCl3, MgCl2 ir bioanglies-hidrogelio kompozito paruošimas.

3 skyriuje tiriamas modifikavimo metodų poveikis potencialiai toksiškų elementų bioanglies adsorbcijos gebai ir nustatomi pagrindiniai adsorbcijos mechanizmai, įvertinamas bioanglies-hidrogelio kompozito potencialas, pritaikant adsorbcijai potencialiai toksiškus elementus iš sintetinių tirpalų ir sąvartyno filtrato, plėtojamas dinaminis vidinės difuzijos modelis potencialiai toksiškų elementų adsorbcijai bioanglyje.

Skelbiami 7 straipsniai, skirti nagrinėjamos disertacijos temai: 4 straipsniai – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į “Clarivative Analytics Web of Science” sąrašą (3 iš jų turi citavimo rodiklį), ir 3 – konferencijų pranešimų leidiniuose. Suteiktas 1 Lietuvos Respublikos patentas. 8 pranešimai šia tema buvo pristatyti nacionalinio ir tarptautinio lygio konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-017-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-017-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
184 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e