Smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti patobulinto daugiakanalio ciklono tyrimai ir kūrimas

Aleksandras Chlebnikovas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas patobulintas daugiakanalis ciklonas, kuris gali būti taikomas smulkiadispersėms kietosioms dalelėms iš agresyviųjų dujų šalinti. Pagrindinis tyrimo objektas – pato­bulintas daugiakanalis naujos konstrukcijos su specialiai apdorotais paviršiais ciklonas. Pagrindinis disertacijos tikslas – pritaikius daugiakanalio ciklono konstrukcijos patobulinimus, atsižvelgiant į atliktų valymo proceso teorinių, eksperimentinių bei skaitinio modeliavimo rezultatus, sukurti dujų (oro) valymo įren­ginį, gebantį pašalinti smulkiadisperses kietąsias daleles (1–10 μm) iš agresyviųjų dujų srauto. Darbe sprendžiami keli uždaviniai. Pirmasis skirtas teoriniams tyrimams, siekiant daugiakanaliame ciklone ištirti fizikinius agre­syviųjų dujų srauto parametrus. Antrasis bei trečiasis – skirti eksperimentiniams tyrimams, apimantiems agresyviųjų dujų srauto aerodinaminius parametrus, kietųjų dalelių šalinimo efektyvumą, bei kietųjų dalelių prie ciklono vidinių pavir­šių adhezijos nustatymą. Ketvirtasis – skirtas skaitinio modeliavimo tyrimui at­likti, norint įvertinti agresyviųjų dujų srauto dvifazio srauto parametrams įtaką bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo iš dujų efektyvumą. Penktasis – skirtas pramoninio bandomojo patobulinto daugiakanalio ciklono varianto, remiantis jo prototipu, kūrimui ir jo testavimui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, pristatomas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei užda­viniai, aprašoma tyrimų metodika, nurodomas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje prista­tomos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta smulkia­dispersių kietųjų dalelių sukeltos oro taršos apžvalga, daugiakanalių ciklonų tai­kymo dujoms valyti analizė ir agresyviųjų dujų srauto charakteristika.

Antrajame skyriuje pateiktos patobulinto daugiakanalio ciklono agresyviųjų dujų srauto dinaminių parametrų bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo efek­tyvumo teorinių, eksperimentinių ir modeliavimo tyrimų metodikos. Trečia­jame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai ir jų analizė, skirta patobulinto daugia­kanalio ciklono agresyviųjų dujų srauto dinaminiams parametrams įvardyti bei smulkiadispersių kietųjų dalelių šalinimo efektyvumui įvertinti.

Disertacijos tema paskelbta 17 straipsnių: septyni – mokslo žurnaluose, įtrauk­tuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, šeši – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose duomenų bazėse ir keturi – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gauti 1 Europos ir 2 Lietuvos Respublikos patentai. Disertacijos tema perskaityta 12 pranešimų konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-035-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-193-5
Leidyklos nr.:
2019-035_m
Matmenys:
160×230
Puslapių skaičius:
214 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e