Vienbučių namų projektinių sprendinių daugiakriteris parinkimas

Birutė Juodagalvienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami vienbučių namų architektūrinių-konstrukcinių spren-dinių (konstrukcinių elementų ir tvarių medžiagų, vidinių laiptų formų ir įvairių garažo padėčių) parinkimo ir vertinimo modeliai, grindžiami daugiakriteriais sprendimų priėmimo metodais. Literatūros analizė atskleidė, kad šiuo metu tva-rumas yra vienas svarbiausių klausimų, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant ir statant namą. Vis labiau įsitikinama, kad reikia sukurti priemonių siekiant in-tegruoti tvarumo kriterijus į pastatų projektavimo ir statybos procesą, be to, atsi-randa vis didesnis žinių, kaip suderinti tvarumą su vienbučių namų statyba, po-reikis. Šiame darbe siekiama susieti dvi mokslines sritis sprendžiant vienbučių namų architektūrinių-konstrukcinių sprendinių parinkimo klausimus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatū-ros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariamos problemos, aprašomi tiriamieji objektai, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, iškeliamas mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema autorės pa-skelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose.

Pirmajame skyriuje pateikiama tvaraus gyvenamojo būsto sprendinių anali-zė ir nagrinėjamas komforto, erdvinių zonų, vienbučių namų elementų formų bei medžiagų parinkimas gyvenamajam namui statyti. Apžvelgiamos MCDM (dau-giakriterių sprendimų priėmimo metodų, angl. Multiple Criteria Decision Ma-king) panaudojimo galimybės statybos srities uždaviniams spręsti. Skyriaus pa-baigoje formuluojamos išvados ir pateikiami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje apžvelgiami namo konstrukcinių elementų (laiptų) for-mų grafiniai kūrimo metodai. Aprašomi daugiakriteriai vertinimo metodai, ku-riais įvertinami disertacijoje suformuluoti uždaviniai.

Trečiajame skyriuje pateiktas trijų praktinių suformuluotų uždavinių spren-dimas, taikant pasiūlytus MCDM metodus: pirmuoju ieškoma geriausia garažo padėtis vienbučio namo atžvilgiu; antruoju – vertinamas vienbučių namų konst-rukcinių elementų ir tvarių medžiagų parinkimas; trečiuoju – pagrindžiamas er-gonomiškų laiptų formų parinkimas.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-053-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-143-0
Leidyklos nr.:
2018-053-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
132 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e