Viešosios inovacijų paramos veiksmingumo didinimas Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje

Mantas Vilys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos viešosios inovacijų paramos sistemos Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje, jų tolesnio plėtojimo bei veiksmingumo didinimo poreikiai, galimybės ir perspektyvos. Darbe teoriniais ir praktiniais tyrimais nagrinėjamos viešosios inovacijų paramos veiksmingumo vertinimo problemos, kurių sprendimas leistų užtikrinti kokybinio pobūdžio pokyčius kuriant naujas bei tobulinant egzistuojančias viešosios paramos sistemas.

Pagrindinis disertacijos tikslas yra parengti viešosios inovacijų paramos veiksmingumo vertinimo modelį, kuris būtų adekvatus šiuolaikiniams tokio vertinimo poreikiams bei grįstas viešosios inovacijų paramos plėtojimo praktika ir joje susiklosčiusių dėsningumų bei pačios paramos veiksmingumą sąlygojančių veiksnių ištyrimu.

Disertacijoje pasiūlyta originali viešąją inovacijų paramą charakterizuojančių rodiklių sistema bei daugiakriterinio vertinimo metodika, taikytina parengiant ir įgyvendinant šios paramos veiksmingumo didinimui skirtas priemones tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos mastu.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedai.

Įvadiniame skyriuje aptarta tiriamoji problema, atskleistas darbo aktualumas, mokslinis naujumas, pristatytas tyrimo objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, aprašyta tyrimų metodika, pateikti ginamieji teiginiai, nurodyta disertacijos rezultatų teorinė ir praktinė reikšmė.

Pirmajame skyriuje pristatyta mokslinės literatūros analizė, apibendrinta viešosios inovacijų paramos samprata, kūrimo, sklaidos bei vertinimo aktualijos, apibrėžti mokslinių tyrimų prioritetai.

Antrasis skyrius yra skirtas viešosios inovacijų paramos sistemų veiksmingumo vertinimui taikytinų teorinių modelių analizei. Pateikiamas šiuolaikinių inovacinės veiklos teorijų panaudojimo galimybių vertinimas bei tarptautinės praktikos apibendrinimas.

Trečiajame skyriuje pateiktas siūlomas viešosios inovacijų paramos veiksmingumo vertinimo modelis bei kiekybiniai viešosios inovacijų paramos poveikio vertinimo metodai.

Ketvirtajame skyriuje pristatytas siūlomo modelio praktinis taikymas, atskleisti viešosios inovacijų paramos poveikio pasireiškimo dėsningumai bei jo didinimo galimybės.

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių, skaityta 10 pranešimų iš kurių 6 – tarptautinėse konferencijose. Disertacijos medžiaga yra paskelbta kolektyvinėje monografijoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1953-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-038-4
Leidyklos nr.:
1953-M
Puslapių skaičius:
214 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e