Dyzelinio variklio ekologinių rodiklių gerinimas naudojant biobutanolio ir biodyzelino mišinius

Jonas Matijošius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Technologijos mokslai, transporto inžinerija (03T).

Disertacijoje nagrinėjamos atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimo motorinių transporto priemonių vidaus degimo varikliuose problemos. Pagrindinis tyrimo objektas – biobutanolio ir biodyzelino mišiniais veikiančio dyzelinio variklio ekologiniai tyrimai. Pagrindinis disertacijos tikslas – teoriškai ir eksperimentiškai ištirti bei pagrįsti biodegalų mišinių, susidedančių iš biobutanolio ir biodyzelino, dyzeliniame variklyje naudojimo galimybes, įvertinant variklio ekologinius, energinius ir darbo efektyvumo rodiklius.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir penki priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tyrimo problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, glaustai aprašoma tyrimų metodika, nurodomas mokslinis naujumas, tyrimo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus paskelbti pranešimai konferencijose ir publikacijos disertacijos tema bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei, jame apžvelgti biodegalų vartojimą skatinantys veiksniai, butanolio ir biodyzelino naudojimo vidaus degimo varikliuose tyrimų rezultatai, dyzelinio variklio kietųjų dalelių poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, izotopų masės spektrometrijos ir kitų metodų taikymas variklio išmetamosioms dujoms tirti. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikiama biodyzelino ir biobutanolio mišinių tyrimo metodika.

Trečiajame skyriuje nustatoma biobutanolio ir biodyzelino mišinių sudėtis, atitinkanti degalams keliamus reikalavimams, nagrinėjami teoriniai biobutanolio ir biodyzelino mišinių naudojimo dyzeliniuose varikliuose aspektai, aprašomi biobutanolio ir biodyzelino mišinių eksperimentinių tyrimų rezultatai.

Disertacijos tema išspausdinta 10 mokslinių straipsnių: vienas – mokslo žurnale, referuojamame Thomson ISI Web of Science duomenų bazėje; keturi – kituose mokslo žurnaluose; kiti – kituose recenzuojamuose leidiniuose. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti devyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1961-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-609-457-072-8
Leidyklos nr.:
1961-M
Matmenys:
160×230 mm
Puslapių skaičius:
124 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e