Integrated system of students’ knowledge assessment using intelligent and biometric technologies

Agnė Kuzminskė

Doctoral dissertation

Dissertations are not being sold

Quantity

Description

Disertacijoje nagrinėjami studentų žinių vertinimo procesas ir vertinimo problemos. Tyrimų objektas – studentų žinių vertinimas – yra svarbus aukštojo mokslo institucijoms ir vadybos mokslui, sprendžiant sprendimų priėmimo objektyvumo problemą. Autorės atlikta tyrimo objekto analizė leido nustatyti studento žinių vertinimo proceso sudedamąsias dalis, išryškinti pagrindines problemas bei pasiūlyti naujus šių problemų sprendimo būdus. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti pažangesnę nei egzistuojantys tradiciniai vertinimo metodai studentų žinių vertinimo sistemą, kurią taikant ir remiantis studento savo žinių vertinimo algoritmu, būtų įvertinamos žinios ir teikiamos rekomendacijos dėstytojams ir studentams.

Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: pagrįsti netradicinių studentų žinių vertinimo metodų paieškos svarbą ir atlikti šių metodų, veiksnių, turinčių įtakos akademiniams studentų pasiekimams, biometrinių technologijų pritaikymo studentų žinioms vertinti potencialo analizę, pagrįsti siekiamos sukurti sistemos sudėtį, parengti bei pasiūlyti reikiamas sudedamąsias dalis, kurias integruojant siekiama sukurti studentų žinių vertinimo taikant intelektines ir biometrines technologijas sistemą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmieji du skyriai skirti problemai tikslinti ir literatūros apžvalgai. Pirmajame analizuojamas studentų žinių vertinimas, vertinimo ir tikrinimo funkcijos, principai bei nuostatos, studentų žinių vertinimo rūšys ir metodai, žinių vertinimo ypatumai ir ydos, išryškinamos su studentų žinių vertinimo procesu susijusios problemos. Antrajame pateikiama metodų, skirtų studento motyvacijai, pažangumui ir akademiniams pasiekimams prognozuoti, analizė, savęs vertinimo patikimumo bei veiksnių, turinčių įtakos akademiniams pasiekimams, ir biometrinės analizės metodų analizė. Trečiajame skyriuje pateikiami sukurtos integruotos studentų žinių vertinimo taikant intelektines ir biometrines technologijas (ISŽVIB) sistemos ir situacijos, kurioje analizuojamas praktinis ISŽVIB sistemos pritaikymas, aprašymai. Pagrindiniai tyrimų rezultatai buvo aptarti trijose mokslinėse konferencijose, svarbiausi tyrimų rezultatai pateikti septyniose mokslinėse publikacijose.

Read electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.20334/2165-M

Book details

Data sheet

Year:
2013
ISBN:
978-609-457-551-8
Imprint No:
2165-M
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
136 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook