Komercinio banko ryšių su smulkiojo ir vidutinio verslo klientais marketingo programos modeliavimas

Irena Daukševičiūtė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama komercinio banko ryšių su smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) klientais valdymo problema. Tyrimų objektas – ryšių marketingo priemonių planavimas. Disertaciniam tyrimui keltas tikslas – sukurti komercinio banko ryšių su SVV klientais marketingo programos optimizavimo modelį, kurio taikymas leistų pagrįsti racionalų marketingo priemonių rinkinį.

Tyrimui iškelti tokie pagrindiniai uždaviniai: 1) išnagrinėti komercinio banko ryšių su SVV klientais valdymo problemą; 2) atlikti ryšių marketingo planinių sprendimų optimizavimo metodinių prielaidų analizę; 3) sukurti komercinio banko ryšių su SVV klientais optimalios marketingo programos sudarymo modelį; 4) sukurti komercinio banko ryšių marketingo priemonių grąžos nustatymo modelį; 5) sukurti komercinio banko ryšių marketingo priemonių sąnaudų skaičiavimo modelį; 6) sukurtą ryšių marketingo programos optimizavimo modelį patikrinti empiriškai.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, literatūros sąrašas bei autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvade aptarta tiriamoji problema, atskleistas darbo aktualumas, nurodytas tyrimo objektas, suformuluotas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašyta tyrimų metodika, atskleistas darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė bei pateikti ginamieji teiginiai.

Pirmasis skyrius skirtas komercinio banko ryšių su SVV klientais valdymo svarbai pagrįsti. Skyriaus pabaigoje atskleistos svarbiausios komercinio banko ryšių su SVV klientais valdymo problemos.

Antrajame skyriuje nagrinėtos ryšių marketingo planinių sprendimų optimizavimo metodinės prielaidos. Skyriuje taip pat atlikta marketingo programos optimizavimo uždavinio dedamųjų (marketingo grąžos ir marketingo sąnaudų) nustatymo mokslinio potencialo analizė.

Trečiajame skyriuje pateiktas siūlomas komercinio banko ryšių su SVV klientais marketingo programos optimizavimo modelis. Taikant sisteminį požiūrį, ryšių marketingo programos optimizavimas traktuojamas kaip kompleksas trijų parametrų lygmeniu tarpusavyje susietų tokių uždavinių: ryšių marketingo priemonių sąnaudų skaičiavimas; ryšių marketingo priemonių grąžos nustatymas; optimalios ryšių marketingo programos sudarymas.

Ketvirtajame skyriuje pateikta siūlomo ryšių marketingo programos optimizavimo modelio taikymo metodika ir, naudojant realaus komercinio banko duomenis, empiriniu tyrimu patikrintas siūlomas modelis.

Disertacijos tema paskelbta 11 mokslinių straipsnių, vienas iš jų – tarptautiniame periodiniame leidinyje, perskaityta 11 pranešimų, iš kurių 4 – tarptautinėse konferencijose ir seminaruose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2155-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
978-609-457-565-5
Leidyklos nr.:
2155-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
160 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e