Citavimo nuorodų tekste pateikimas ir literatūros sąrašo sudarymas APA stiliumi

 

Atsižvelgiant į nuolat tobulėjančias skaitmenines technologijas ir siekiant autoriams palengvinti darbą su cituojamos literatūros sąrašais, o redaktoriams sumažinti krūvį tikrinant cituojamus šaltinius, tam, kad būtų kuo tikslesni sąrašai, pereinama prie tarptautinio plačiai paplitusio APA (American Psychological Association, liet. Amerikos psichologijos asociacija) citavimo standarto. APA standartas yra itin panašus į iki 2017 m. pabaigos taikytą unikalų VILNIUS TECH citavimo stilių ir jau yra įdiegtas daugelyje specializuotų programų (Zotero, Mendeley, RefWorks ir kt.), kurios labai populiarios tarp mokslininkų. Čia pateiktas bibliografinių nuorodų sudarymo ir pateikimo tekste stilius atsižvelgiant į lietuvių kalbos specifiką keistas nedaug (t. y. lietuviškuose leidiniuose brūkšnys tarp puslapių nurodant ribas rašomas ilgas).

 

Pavyzdžiuose pateikiami tik privalomi į literatūros sąrašą įtraukto šaltinio elementai, tačiau papildoma informacija (pvz., bendras knygos puslapių skaičius) gali būti naudinga ir palengvinti cituojamos literatūros paieškas. Šaltinių literatūros sąraše negalima versti iš originalo kalbos – tik transliteruojama pagal JAV Kongreso bibliotekos unifikuotas taisykles: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

 

Citavimo nuorodos tekste

 

Taikant APA stilių, tekste paprastai nurodoma autoriaus (-ių) pavardė ir metai, o kūrinio pabaigoje pateikiamas išsamus literatūros sąrašas, išdėstytas pagal abėcėlę. Cituojant vieno autoriaus šaltinį tekste rašoma, pvz., (Daugėla, 2018). Cituojant dviejų autorių šaltinį tekste nurodomi abu autoriai, atskiriami jungtuku „ir“, arba anglų k. žodžiu „and“, jeigu minimi tekste; jei minimi skliausteliuose, vartojamas apmersandas &, pvz., (Vencaitė ir Janiūnienė, 2017) ar Saleh and Sammer (2009) arba (Saleh & Sammer, 2009).Jeigu cituojama trys ir daugiau autorių, visose nuorodose reikia nurodyti pirmojo autoriaus pavardę ir „et al.“, pvz., (Melnikas et al., 2017).

Jeigu leidinio autorius yra institucija, asociacija ir pan., pirmąkart cituojant nuorodoje rašomas visas kolektyvo pavadinimas ir laužtiniuose skliaustuose pateikiama sutrumpinta kolektyvo pavadinimo versija, vėlesnėse nuorodose užtenka pateikti sutrumpintą kolektyvo pavadinimą, pvz., (Vilniaus Gedimino technikos universitetas [VILNIUS TECH], 2018) [pirmą kartą pateikta nuoroda]; (VILNIUS TECH, 2018) [antrą kartą ir vėliau pateikta nuoroda].

Jeigu leidinyje nenurodytas autorius, skliaustuose rašomas pavadinimas ir metai (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 2013) arba pirmieji kūrinio pavadinimo žodžiai (Vilniaus apygardos teismo..., 2014).

Jeigu cituojami skirtingų autorių, kurių pavardės sutampa, darbai, nuorodose reikia nurodyti ir autorių inicialus, pvz., (P. Verbickas, 1989; A. Verbickas, 1995).

Jeigu cituojami keli to paties autoriaus darbai, išleisti skirtingais metais, nuorodoje rašoma autoriaus pavardė, o metai pateikiami didėjimo tvarka, pvz., (Mačiulaitis, 1992, 1999, 2004).

Jeigu cituojami to paties autoriaus skirtingi darbai, išleisti tais pačiais metais, prie metų prirašomos raidės a, b, c, ir t. t., pvz., (Baubinavičienė, 2009a, 2009b). Atitinkamai šios raidės turi būti prirašytos prie leidimo metų ir pateiktame literatūros sąraše.

 

Literatūros sąrašo sudarymas APA stiliumi

 

Knyga

 

Vieno autoriaus knyga

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidyklos pavadinimas.

Raudeliūnienė, J. (2017). Organizacijos žinių potencialo vertinimo aktualijos: monografija. Technika.

Kačerauskas, T. (2017). Kūrybos visuomenė (2-oji laida). Technika.

 

Dviejų autorių knyga

Autoriaus pavardė, V. ir / and autoriaus pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidėjas.

Jaeger, R. C. and Blalock, T. N. (2016). Microelectronic Circuit Design (5 ed.). McGraw-Hill Education.

Martinkutė-Kaulienė, R. ir Stasytytė, V. (2018). Rizikos valdymas: vadovėlis. Technika.

 

Trijų autorių knyga

Autoriaus pavardė, V., autoriaus pavardė, V. ir / and autoriaus pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidėjas.

Sužiedelytė-Visockienė, J., Puzienė, R. ir Stanionis, A. (2018). Skaitmeniniai sprendimai geomatikoje: vadovėlis. Technika.

 

Autorių kolektyvo (institucijos, asociacijos) knyga

Autorių kolektyvas. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Leidėjas.

Statistikos departamentas. (2017). Lietuvos statistikos metraštis 2017 / Statistical Yearbook of Lithuania 2017. Bendroji statistika. Statistikos departamentas.

American Heart Association. (2011). Low-Salt Cookbook (4th ed.). American Heart Association.

 

Knyga be autoriaus

Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). (Metai). Leidėjas.

Metai ir dienos. VGTU 2006 m. (2008). Technika.

 

Knygos dalis (skyrius, straipsnis)

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Knygos dalies antraštė. Iš / In Knygos autoriaus V., Pavardė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas), Knygos antraštė: paantraštė (puslapių, iš kurių cituojama, apimtis (skyrius)). Leidėjas.

Miliūnaitė, R. (2004). Skolinių vertės motyvacija. Iš Girčienė, J. (sud.), Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba (p. 30–54). Lietuvių kalbos instituto leidykla.

O‘Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men’s and women’s gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer.

 

Elektroninė knyga (prieiga per internetą / duomenų bazę)

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė (laida, jei tai nėra pirmas leidimas). Aktyvi nuoroda.

 

Žurnalas

Straipsnis žurnale

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), straipsnio puslapiai.

Karkauskas, R. (2004). Optimization of elastic-plastic geometrically non-linear light-weight structures under stiffness and stability constraints. Journal of Civil Engineering and Management, 10(2), 97–106.

 

Straipsnis elektroniniame žurnale

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), straipsnio puslapiai. Aktyvi nuoroda.

Jurgaitytė, I. (2017). Humoro raiška spausdintiniuose reklamos komunikatuose. Lietuvių kalba, 11, 1–4. http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/229/178

 

Straipsnis žurnale, turintis doi

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), straipsnio puslapiai. DOI numeris

Liu, X., & Liu, Z. (2014). Investigation of the energy separation effect and flow mechanism inside a vortex tube. Applied Thermal Engineering, 67(1), 494–506. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.03.071

 

Straipsnis laikraštyje

Autoriaus pavardė, V. (Metai, mėnuo, diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė, straipsnio puslapiai.

Visockas, G. (2009, kovo 20 d.). Šaltoje Suomijoje gyvena šilti ir draugiški žmonės. XXI amžius, 12–13.

 

Straipsnis elektroniniame laikraštyje

Autoriaus pavardė, V. (Metai, mėnuo, diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė. Aktyvi nuoroda.

Wainaina, B. (2018, gegužės 18 d.). Kaip rašyti apie Afriką. Šiaurės Atėnai. http://www.satenai.lt/2018/05/18/kaip-rasyti-apie-afrika/

 

Konferencija

Publikuotas konferencijos straipsnis

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Pranešimo antraštė: paantraštė. Iš / In Konferencijos antraštė: paantraštė (pranešimo puslapiai). Leidėjas.

Lipinskis, T. ir Bleizgys, V. (2016). Šešių fazių dažninės pavaros eksperimentinis tyrimas. Iš Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“. Elektronika ir elektrotechnika (pp. 339–344). Technika.

 

Pranešimas konferencijoje (nepublikuotas)

Autoriaus pavardė, V. (metai, mėnuo). Pranešimo antraštė: paantraštė [Pranešimas konferencijoje]. Konferencijos antraštė: paantraštė, konferencijos vieta.

Zubaitienė, V. (2017, gruodis). Būgažodynininkas ir leksikologas. [Pranešimas konferencijoje]. Lavinamasis domesys kalbotyrai, Dusetos, Lietuva.

 

Internetinis puslapis / svetainė

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Internetinio puslapio antraštė: paantraštė. Aktyvi nuoroda.

Petronienė, G. (2011). Apmąstymai apie internetinius komentarus. http://www.manosveikata.lt/lt/specialistu-patarimai/psichologija/apmastymai-apie-internetinius-komentarus/

 

Internetinis puslapis / svetainė, kai šaltinio data nenurodyta

Internetinio puslapio antraštė: paantraštė. (n. d.). Aktyvi nuoroda.

Hand, B. (n. d.). All about artificial sweeteners: The lowdown on zero-calorie sugar substitutes. http://www.sparkpeople.com

 

Rankraštis

 

Autoriaus pavardė, V. (Metai). Rankraščio antraštė: paantraštė [šaltinio tipas]. Kolekcija. Rankraščio saugojimo vieta.

Pilypaitis, A. ir Pylipaitienė, E. (1974). Vilniaus senamiesčio regeneracijos projektas. Detalus išplanavimas. Pagrindiniai dėsniai [rankraštis]. F2 101–98T. Paminklų konservavimo institutas. Vilniaus apskrities archyvas.

 

Parengta pagal

American Psychological Association, (2019). Publication Manual of the American Psychological Association, (7th ed.). Washington, DC.

American Psychological Association. APA Style, http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx

Sekite mus Facebook'e